NAP 2027 iekļauts uzdevums mazināt noslīkušo skaitu

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP 2027) izstrādes grupa, ņemot vērā Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) iesniegtos priekšlikumus veicināt sabiedrības drošību uz ūdens, ir papildinājusi prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virziena “Drošība” mērķa iztirzājumu un sasniedzamos uzdevumus.

LPF savā argumentācijā atsaukusies uz statistikas datiem, kas liecina, ka noslīkšana un slīkšana ir viens no izplatītākajiem ārējiem nāves cēloņiem Latvijā – tas par 65% pārsniedz no vardarbības bojāgājušo skaitu. Ik gadu noslīkušo skaits ir būtiski lielāks arī par letāliem gadījumiem, kas saistīti ar ugunsdrošības neievērošanu (starpība – 22%).

Noslīkušo demogrāfiskais profils negatīvi ietekmē arī kopējos potenciāli zaudēto mūža gadu rādītājus – atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai un LPF veiktajiem aprēķiniem, viens priekšlaicīgi mirušais zaudē gandrīz 13 sava mūža gadu, savukārt katrs noslīkušais vidēji zaudē 17.6 potenciālos mūža gadus jeb par 26% vairāk!! 2018.gadā noslīkšanas rezultātā mūsu sabiedrība ir zaudējusi 2177 potenciālos mūža gadus.

Vienlaikus LPF norādījusi, ka cilvēkdrošība uz ūdens ir neatņemama un ļoti būtiska konkrētā rīcības virziena sastāvdaļa un priekšnosacījums definētā mērķa indikatora “[427] Mirušo skaits no ārējiem nāves cēloņiem uz 100 000 iedzīvotāju” uzlabošanai. Cilvēkdrošība uz ūdens tiešā veidā ietekmē arī citu NAP 2027 prioritāšu ietvaros izvirzīto rīcības virzienu mērķa indikatoru (“[74] potenciāli zaudētie mūža gadi uz 100 000 iedzīvotāju līdz 64 gadu vecumam”; “[76] mirstība no ārējiem nāves cēloņiem uz 100 000”) sasniegšanu.

Mēs ļoti ceram, ka cilvēkdrošības uz ūdens jautājumu aktualizēšana un iekļaušana NAP 2027 palīdzēs pieņemt atbildīgus politiskus lēmumus un īstenot preventīvās darbības un citas praktiskas aktivitātes, kas ir vērstas uz cilvēkdrošības uz ūdens stiprināšanu”, norāda LPF prezidents un iniciatīvas autors Aivars Platonovs.

Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027. gadam gala redakcijas projektā rīcības virziena “Drošība” mērķa iztirzājums ir izteikts šādā redakcijā:

[433] Šis rīcības virziens ietver jautājumus, kas skar apdraudējuma situācijas, personu un sabiedrības fizisko drošību, t.sk. vardarbību, noziedzību, tostarp ekonomisko noziedzību, vispārējo ugunsdrošību, drošību uz ūdens, ceļiem, datu un digitālo drošību (tai skaitā kiberdrošību), cilvēku īpašuma drošību, katastrofu un katastrofu draudu gadījumus, robežas drošību, sabiedrības psiholoģisko aizsardzību un noturību, civilo aizsardzību un kritisko funkciju darbības nodrošināšanu, kā arī gatavību pretoties ārējam apdraudējumam un aizstāvēt valsti, nepieciešamības gadījumā brīvprātīgi iesaistoties apdraudējuma situācijas pārvarēšanā, īstenojot visaptverošu valsts aizsardzību. Rīcības virziens neapskata jautājumus, kas saistīti ar valsts militāro aizsardzību un nacionālās drošības sistēmas darbu

Tāpat, pamatojoties uz LPF iesniegto priekšlikumu, ir papildināta rīcības virziena uzdevumu sadaļa, iekļaujot tajā jaunu punktu:

[442] “Mirstības mazināšana no ārējiem nāves cēloņiem, primāri no slīkšanas, ceļu satiksmes negadījumiem un ugunsnelaimēm, nodrošinot atbilstošu monitoringu, kontroles pasākumu ieviešanu un īstenošanu, sabiedrības izglītošanu, kā arī citu preventīvo pasākumu īstenošanu”.

Ar NAP 2027 var iepazīties Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā: https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027


LPF drošības uz ūdens aktivitātes īstenotas sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta “Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai” (projekta nr.2019.LV/NVOF/DAP/054/32) ietvaros ar finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.