Latvijas Peldēšanas federācija prezentē noslīkšanas novēršanas stratēģiju

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar drošības uz ūdens jomas ekspertiem ir izstrādājusi “Noslīkšanas novēršanas stratēģiju 2020.-2024.gadam”, kuras mērķis ir līdz 2025.gadam par 50% samazināt nejaušas noslīkšanas un traumu uz ūdens gadījumu skaitu Latvijā.

Noslīkšanas novēršanas stratēģija ir izstrādāta atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas aicinājumu nacionālajām valstīm izstrādāt un ieviest pasākumu plānu cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanai un noslīkšanas risku novēršanai.

Lai gan šī stratēģija nav oficiāls valdības dokuments, šis ir pirmais mēģinājums identificēt būtiskākos noslīkšanas riskus un izstrādāt konkrētus rīcības virzienus šo risku mazināšanai. LPF cer, ka šis stratēģijas projekts kalpos par vaduguni politikas lēmumu pieņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sabiedrības drošību uz ūdeņiem un samazinātu noslīkušo skaitu valstī.

Morāli nobriedušās, viedās un ekonomiski attīstītās valstīs rūpes par katru dzīvību ir prioritāras – neviena no riska grupām netiek atstāta bez uzmanības un atbilstoša rīcības plāna šo risku izskaušanai. Tomēr valstu augstais dzīves līmenis un tās iedzīvotāju labklājība nav pašpietiekams pamats cilvēku drošībai uz ūdens un zemajiem noslīkušo statistikas rādītājiem. Tā pamatā ir visas sabiedrības, it īpaši valsts atbildīgo amatpersonu, sapratne par priekšnosacījumiem cilvēku drošībai uz ūdens. Izstrādājot šo stratēģijas dokumentu, mūsu mērķis ir bijis ne vien ieskicēt būtiskākās problēmas, bet arī piedāvāt specifiskus risinājumus, tādējādi parādot, ka vairums no problēmām (riskiem) ir atrisināmas īstenojot vienkāršus, pārdomātus un nebūt ne resursiem ietilpīgus pasākumus”, norāda LPF prezidents un stratēģijas dokumenta izstrādes vecākais eksperts Aivars Platonovs

LPF piedāvātā stratēģija balstās uz pieciem darbības pīlārīem, kas ir pamats un būtisks priekšnosacījums visu dokumentā iekļauto prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanai, kā arī – izvirzītā mērķa sasniegšanai. Šie pīlāri ir atbalsta aktivitātes, bez kuru īstenošanas nav iespējama ne vien skaidra prioritāšu definēšana, bet arī to sasniegšana. Tās ir: 1) skaitļi un fakti; 2) vienoti standarti; 3) sadarbība; 4) efektivitāte; 5) līderība un pārstāvniecība.

Attiecībā uz īstenojamajiem pasākumiem, stratēģijā ir identificēti piecas prioritātes un tām pakārtoti rīcības virzieni, kurus īstenojot ir iespējams būtiski uzlabot cilvēku drošību uz ūdens. Definētās prioritātes ir:

1) Informēta un izglītota sabiedrība;

2) Drošību uz ūdens un drošas aktivitātes ūdenī veicinošs normatīvais regulējums;

3) Labiekārtotas un drošas peldvietas;

4) Vadošo noslīkšanas cēloņu un faktoru novēršana;

5) Vienota statistikas datu uzskaite un analīze.

Stratēģijas projekts jau ir prezentēts un apspriests plašā atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju pārstāvju lokā un LPF cer sagaidīt konstruktīvus piedāvājumus stratēģijas uzlabošanai un turpmākām darbībām tās īstenošanai. Diskusijā piedalījās Latvijas Peldēšanas federācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas VAS “Latvijas Jūras administrācija”, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas, Slimību profilakses un kontroles centrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts Izglītības satura centra, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, biedrības “Peldēt droši” un SIA “Olimpiskais sporta centrs” pārstāvji.

Stratēģija ir izstrādāta Sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta “Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai” (projekta nr.2019.LV/NVOF/DAP/054/32) ietvaros ar finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Projektu “Peldi droši” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nr.2019.LV/NVOF/DAP/054/32. Visi informatīvie materiāli ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”. #NVOFonds2019